مشخصات پژوهش

صفحه نخست /استرس شغلی و نحوه مقابله با ...
عنوان استرس شغلی و نحوه مقابله با آن در پرستاران بیمارستان های شهر همدان بر اساس الگوی پرسید
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها استرس؛ پرستاری؛ رضایت شغلی
چکیده زمینه و هدف: پرستاری یکی از پراسترس ترین مشاغل است به نحوی که تنش شغلی درپرستاران منجر به نارضایتی و ترک این حرفه می شود. هدف مطالعه حاضر تعیین سطح استرس و روش های مقابله با آن در پرستاران با بکارگیری الگوی پرسید می باشد. روش تحقیق: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی 237 پرستار از بیمارستان های دانشگاهی همدان شرکت نمودند و پرسشنامه های طراحی شده برمبنای مدل پرسید، استرس شغلی پرستاری، استرس روانی و رضایت شغلی را و آزمون های آنالیز واریانس،کای اسکوئر و اسپیرمن SPSS تکمیل کردند، اطلاعات با استفاده از نرم افزار تجزیه و تحلیل شد. 5% از تنش شدید برخوردار بودند . حدود / 51 % از پرستاران تنش متوسط و 9 / یافته ها: بر اساس نتایج حاصله 5 75 % آنها از شغل خود ناراضی بودند . بین استرس روانی و / %40 دارای استرس روانی بیشتر از حد متوسط و 1 میزان آگاهی از خطرات استرس وراه های مقابله ب ا .(r= -0/ رضایت شغلی همبستگی معکوس مشاهده شد ( 231 آن در حد متوسط بود. در رابطه با عوامل قادر کننده، استفاده ازمنابع آموزشی در حد بسیار ناچیز بود و بیش از %90 پرستاران بدون عامل تقویت کننده بودند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه مبنی بر ماهیت تنش زایی حرفه پرستاری ، طراحی و اجرای برنامه آموزشی مدیریت استرس بر اساس الگوی پرسید به منظور کاهش استرس شغلی و افزایش رضایتمندی پیشنهاد می گردد.
پژوهشگران سید محمد مهدی هزاوه ای(بازنشسته) (نفر اول)، زهرا حسینی (نفر دوم)، بابک معینی (نفر سوم)، عباس مقیم بیگی(تسویه حساب) (نفر چهارم)، یداله حمیدی (نفر پنجم)