مشخصات پژوهش

صفحه نخست /امکا ن سنجی استفاده از ...
عنوان امکا ن سنجی استفاده از نانوذرات پراکسید کلسیم در حذف آرسنیک IIIاز آب های آلوده در کشاورزی و تاثیر آن بر پارامترهای کیفی آبیاری
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها آبیاری ، آرسنیک (III) ، اکسیداسیون شیمیایی ، پراکسید کلسیم ، نانوذرات
چکیده زمینه و هدف: آرسنیک یکی از سمی­ ترین آلاینده­ های آب های زیرزمینی و خاک است. قابلیت تجمع زیستی آرسنیک (III) در گیاهان از طریق آبیاری با آب­ های آلوده به این آلاینده و نیز ورود آن به زنجیره غذایی موجودات زنده، خطرات جبران ناپذیری به بار می آورد. هدف از این بررسی، مطالعه امکان حذف آرسنیک (III) از آب های آلوده با استفاده از نانوذرات پراکسید کلسیم سنتز شده و پارامترهای موثر بر آنست. هم چنین تاثیر افزودن نانوذرات بر فاکتورهای مهم آّبیاری بررسی گردید. روش بررسی: در این تحقیق ابتدا نانوذرات پراکسید کلسیم به شیوه شیمیایی مورد سنتز قرار گرفته و سپس کارایی آن در حذف آرسنیک از نمونه های آبی آلوده به آن مورد بررسی قرار گرفت. و نیز تاثیر عوامل موثر بر این فرایند چون pH، غلظت­ های متفاوت آرسنیک (III) و نانوذرات نیز مورد مطالعه قرار گرفت. نهایتا نتایج مربوط به اثر نانوذرات بر شاخص ­های مهم کیفی آب آبیاری ارایه شد. یافته ها: نتایج به دست آمده از این تحقیق مشخص ساخت که اندازه ذرات تولیدی در محدوده nm 25-15 بوده و هم چنین نتایج مشخص نمود که کارایی نانو ذرات تولیدی با غلظت mg/L 40و در محدوده pH آبیاری (5/8-5/6) در حذف آرسنیک (III) با غلظت اولیه /L μg 004 از آب آلوده در زمان تماس min03، حدود 88% بوده است. هم چنین نانوذرات فوق، تاثیر منفی بر فاکتورهای مهم کیفی آب آبیاری نداشت. نتیجه گیری: در مجموع می­ توان نتیجه گرفت که نانوذرات پراکسید کلسیم بر پایه اکسیداسیون شیمیایی در محل، اثر قابل توجهی در کاهش غلظت آرسنیک (III) تا کمتر از استانداردهای توصیه شده برای آب آبیاری دارد. سرعت بالای فرایند و زمان نسبتا کوتاه واکنش، هم چنین عدم اثرات منفی بر پارامترهای مهم آبیاری نشان می دهد که نانوذرات پراکسید کلسیم سنتز شده، توانایی بالایی در حذف آرسنیک (III) ازآب های آلوده را دارند.
پژوهشگران علیرضا رحمانی (نفر سوم)