مشخصات پژوهش

صفحه نخست /حذف رنگ راکتیو بلک 5 از محیط ...
عنوان حذف رنگ راکتیو بلک 5 از محیط های آبی با استفاده از جذب بر روی رزین تبادل یون آنیونی بازی قوی: مطالعه تعادلی و سینتیکی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها رنگ راکتیو بلک 5، رزین تبادل یون، مدل سینتیکی و ایزوترمی، جذب سطحی ،
چکیده رنگ ها یکی از عمده ترین آلاینده های محیط زیست که در پساب صنایع مختلف از جمله نساجی وجود دارد رنگها می باشند که برای انسان و محیط زیست آ لودگی ایجاد کرده است . هدف از این تحقیق بررسی کارایی جذب رنگ Reactive Black5 (RB5) بر روی رزین تباد ل یون آنیونی به عنوان جاذب مناسب بوده است. روش تحقیق : در این مطالعه بعد از تهیه مواد و وسایل مورد نیار، کارایی حذف رنگ RB5 با استفاده از جذب بر روی رزین تباد ل یون آنیونی با تغییرات pH ، زمان تماس، مقدار ماده جاذب و غلظت اولیه رنگ RB5 در سیستم ناپیوسته مورد بررسی قرار گرفت و نتایج توسط نرم افزار Excel تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها: نتایج حاصل از انجام آزمایشات مشخص ساخت که کارایی حذف رنگ RB5 با افزایش pH و غلظت اولیه رنگ،کاهش می یابد. همچنین نتایج نشان داد که با افزایش زمان تماس و مقدار ماده جاذب، کارایی حذف افزایش یافته است. همچنین نتایج نشان می دهند که سینتیک فرآیند جذب از مدل سینتیک شبه درجه دو، و داده های تعادلی از مدل ایزوترمی لانگمیر پیروی می کنند. نتیجه گیری: در مجموع نتایج حاصل از انجام آزمایشات مشخص ساخت که می توان از فرآیند جذب برروی رزین تباد ل یون آنیونی به عنوان یک روش موثر و سریع در جهت حذف RB5 رنگ از محلول های آبی استفاده کرد.
پژوهشگران علیرضا رحمانی (نفر اول)