مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ارزیابی عملکرد فرآیند ازن زنی ...
عنوان ارزیابی عملکرد فرآیند ازن زنی کاتالیزوری با استفاده از آلومینای فعال در حذف پنتاکلرو فنل از محلولهای آبی و بررسی ترکیبات واسط تولیدی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها آلودگی آب ، ازن ،اکسید آلومینیوم ، پنتاکلروفنل
چکیده مقدمه و هدف: پنتاکلروفنل یکی از ترکیبات مقاوم فنلی بوده که به علت دارا بودن سمیت بالا و پتانسیل سرطانزایی، در دسته طبقه بندی گردیده است. از این رو حذف این آلاینده در (EPA) آلاینده های دارای اولویت سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا طی فرآیندهای تصفیه آب و فاضلاب امری ضروری است. این مطالعه با هدف ارزیابی عملکرد فرآیند ازن زنی کاتالیزوری در حذف پنتاکلروفنل از محلول های آبی و همچنین بررسی ترکیبات واسط تولیدی انجام شده است. روش کار: این مطالعه از نوع تجربی بوده که در آن از فرآیند ازن زنی کاتالیزوری با استفاده از آلومینای فعال به عنوان کاتالیزور جهت حذف پنتاکلروفنل استفاده شده است. آزمایشات مربوط به ازن زنی در یک راکتور با جریان نیمه منقطع انجام و غلظت ازن محلول، زمان تماس، غلظت ازن در محلول و pH : به روش یدومتری تعیین گردیده است . پارامترهای موثر بر فرآیند شامل میزان کاتالیست مورد بررسی قرار گرفته و نتایج فرآیند ازن زنی کاتالیزوری با فرآیند ازن زنی متداول مقایسه شده است . در طول موج 254 UV مجهز به آشکار ساز HPLC تغییرات غلظت پنتاکلروفنل در نمونه های مورد نظر نیز با استفاده از دستگاه نانومتر اندازه گیری شده است. زمان تماس و غلظت ، pH نتایج: یافته های مورد بررسی در هر دو فرآیند ازن زنی ساده و کاتالیزوری نشان داد که با افزایش ازن محلول، راندمان حذف افزایش می یابد . همچنین در فرآیند ازن زنی کاتالیزوری با افزایش میزان کاتالیزور راندمان افزایش می یابد . میزان تجزیه پذیری پنتا کلروفنل در فرآیند ازن زنی ساده 89 % و در فرآیند ازن زنی کاتالیزوری 100 % در مدت زمان 8 تعیین گردید. / آلومینای فعال 6 pHzpc 60 دقیقه بدست آمد و نتیجه نهایی : با توجه به عملکرد بالای آلومینای فعال در فرآیند ازن زنی کاتالی زوری و افزایش راندمان حذف پنتاکلروفنل در مقایسه با فرآیند ازن زنی ساده و همچنین سهولت استفاده، کاربرد این کاتالیست در فرآیند ازن زنی به منظور تسریع فرآیند تجزیه پنتاکلروفنل و ترکیبات مشابه پیشنهاد می گردد
پژوهشگران علیرضا رحمانی (نفر اول)