مشخصات پژوهش

صفحه نخست /پروپوفل: داروی کاهنده یا ...
عنوان پروپوفل: داروی کاهنده یا افزاینده استرس اکسیداتیو؟: مطالعه مروری
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها استرس اکسیداتیو ، پروپوفل
چکیده رادیال های آزاد اتمها ا مولول های هستند که به خاطر وجود الترون تک در بدن موجودات بسار واکنش پذرند و کککیییی آسب های جبران ناپذری را به ماکرومولوهای بدن آنان مانند DNA، پروتئن ها، ل پدها و کربوهدرات ها وارد می کیییییی سازند. در بدن سستم های خاصی برای مقابله با آسب حاصل از رادیال های آزاد به وجود آمده است که به نام سستم کییی های دفاع آنتی اکسدانی معروفند. زمانی که عدم تعادل در مزان تولد رادیال های آزاد و سستم دفاع آنتی اکسدانی کییییی پش آد، ان حالت را استرس اکس داتو )Oxidative Stress( گوند. پروپوفول ا 2 و 6 دی ا زوپروپل فنل، ک یییییییییی هوشبر وردی کوتاه اثر می باشد. ساختار پروپوفل حاوی گروه ه دروکسل فنلی شبه به α-توکوفرول )و تامن E ( یییییی می باشد. که ک آنتی اکسدان طبعی است. مطالعات in vivo و in vitro نشان می دهد که خواص آنتی اکسدانی یییی پروپوفل به خاطر ساختار ش م ای فنولک آن می باشد. براساس پژوهش ها ان دارو از طرق کاهش پراکس داسون ییییییییل پ دی و محافظت سلول ها در برابر استرس اکس دات و، ظرف ت آنتی اکس دانی را در انسان افزاش می دهد.
پژوهشگران اکرم رنجبر (نفر اول)