مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی اثر مالاتیون ...
عنوان بررسی اثر مالاتیون برنیتروزاتیو استرس در کبد موش صحرایی نر
نوع پژوهش مقاله ارائه شده (پوستر یا سخنرانی)
کلیدواژه‌ها مالاتیون، نیتروتیروزین، کبد، نیتروزاتیو استرس
چکیده مقدمه و هدف: ترکیبات ارگانوفسفره مهمترین و پرمصرف ترین حشره کش ها هستند و مالاتیون یکی از این سموم است که در سطح جهان به صورت گسترده مورد استفاده قرار می گیرد. القای اکسیداتیو استرس و نیتروزاتیو استرس از مکانیسم های جدید سمیت این ترکیبات می باشند. هدف از این مطالعه بررسی اثر مالاتیون بر سطح نیتروتیروزین در سلول های کبدی موش صحرایی نر می باشد. مواد و روش ها: این مطالعه از نوع تجربی بوده که در آن 12 رأس موش صحرایی نر نژاد ویستار با محدوده ی وزنی rg250-180 در 2 گروه 6 تایی مورد و شاهد تقسیم شدند که گروه مورد به مدت یک هفته به میزان mg/kg/day200 مالاتیون گرفتند و گروه شاهد نیز نرمال سالین دریافت کردند. سپس کبد موش ها جدا شد، هموژنیزه گردید و در بافت کبد آنها میزان بیومارکر نیتروتیروزین با کیت الایزای نیتروتیروزین اندازه گیری شد. سپس داده ها توسط نرم افزار PSSS نسخه ی 16 و با آزمون آماری test­ Student مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سطح معنی داری نیز 05/0

پژوهشگران اکرم رنجبر (نفر اول)