مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی اثر محافظتی پنتوکسی ...
عنوان بررسی اثر محافظتی پنتوکسی فیلین برنیتروزاتیو استرس در کبد موش صحرایی نر
نوع پژوهش مقاله ارائه شده (پوستر یا سخنرانی)
کلیدواژه‌ها پنتوکسی فیلین، نیتروزاتیو استرس،کبد
چکیده چکیده: زمینه و هدف: ‏ پنتوکسی فیلین (از دسته مهار کننده های فسفودی استراز‏PDE5)‎‏) است، که کاهنده تجمع ‏پلاکتی و پایین آورنده فیبرینوژن بوده و بر روی واسطه های التهابی و نوتروفیلها موثر است.از طرفی کبد از جمله بافت ها ی مهم در متابولیسم داروها و سموم به شمار می رود. هدف از این مطالعه بررسی اثر پنتوکسی فیلین بر سطح نیتروتیروزین در سلول های کبدی موش صحرایی نر می باشد. مواد و روش کار: این مطالعه از نوع تجربی بوده که در آن 12رأس موش صحرایی نژاد ویستار با محدوده وزنی 250-180 گرم در 2گروه 6تایی مورد و شاهد تقسیم شدند که گروه مورد به مدت یک هفته روزانه به میزان mg/kg/day50 پنتوکسی فیلین گرفتند و گروه شاهد نیز نرمال سالین دریافت کردند. سپس کبد موش ها جدا شد، هموژنیزه گردید و در بافت کبد آنها میزان بیومارکر نیتروتیروزین با کیت الایزا اندازه گیری شد. سپس داده ها توسط نرم افزار PSSS و با آزمون آماری t­test Studen مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سطح معنی داری 05/0

پژوهشگران اکرم رنجبر (نفر اول)