مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مقایسه کارایی فرایندهای ...
عنوان مقایسه کارایی فرایندهای الکتروکواگولاسیون و الکتروفنتون با الکترود آهن در حذف فنل از محلول های های آب
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها الکتروفنتون
چکیده مقایسه کارایی فرایندهای الکتروکواگولاسیون و الکتروفنتون با الکترود آهن در حذف فنل از محلول های های آب چکیده: مقدمه: فنل یا هیدروکسی بنزن یکی از هیدروکربن های آروماتیک سمی است. این ماده از طریق دفع فاضلاب تعدادی از صنایع باعث آلودگی محیط زیست و به خصوص منابع آبی می شود. حذف این ترکیبات پایدار، مشکل و گران است. همچنین اکثر ترکیبات آلی نسبت روش های شیمیایی و بیولوژیکی متداول مقاوم اند. لذا باید روش های دیگری به عنوان جایگزین فرایند های فیزیکی شیمیایی و بیولوژیکی کلاسیک مورد مطالعه و تحلیل قرار گیرد. روش های الکتروشیمیایی به طور موثری برای تصفیه فاضلاب های الوده شده به مواد آلی پایدار و سمی توسعه یافته اند. استفاده از فرایند اکسیداسیون الکتروفنتون به دلیل سهولت اجرا و امکان به کارگیری در مقیاس های مختلف و ملاحضات اقتصادی، مناسب به نظر می رسد. بنابراین، هدف از این مطالعه مقایسه فرایند های الکتروکواگولاسیون و الکتروفنتون در حذف فنل از محیط های آبی بود. روش بررسی: در این مطالعه راندمان حذف فنل در فرایند های الکتروفنتون و الکتروکواگولاسیون به صورت جدا در یک راکتور از جنس پلاکسی گلاس به حجم یک لیتر مورد بررسی قرار گرفت. متغییر های مورد مطالعه در فرایند الکتروکواگولاسیون pH، ولتاژ جریان و غلظت اولیه فنل بود و در فرایند الکتروفنتون pH ، ولتاژ جریان، غلظت هیدروژن پراکسید و غلظت اولیه فنل مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد، فرایند الکتروفنتون در مقایسه با فرایند الکتروکواگولاسیون از کارایی بیشتری در حذف فنل برخوردار است. در فرآیند الکتروفنتون، pH، غلظت H2O2 و غلظت اولیه فنل پارامترهای اصلی بودند. شرایط بهینه در فرآیند الکتروفنتون برای حذف 100 درصدی فنل با کاربرد 100 mg/l H2O2 و ولتاژ 26 در pH برابر 3 و بعد از 30 دقیقه از انجام واکنش بدست آمد. راندمان حذف با افزایش pH به شدت کاهش یافت، به طوری که در pH برابر 10 حداکثر راندمان 26 درصد بدست آمد. همچنین با کاهش غلظت H2O2 راندمان کاهش یافت. این در حالی است که فرایند الکتروکواگولاسیون در بهترین شرایط دارای راندمان حدود 15 درصد بود. نتیجه گیری: فرآیند الکتروفنتون با کاربرد الکترود آهن برای تجزیه فنل و تصفیه فاضلاب های حاوی مواد آلی و ترکیبات آروماتیک، به دلیل دوستدار محیط زیست و اقتصادی بودن یک فرآیند نوید بخش است. واژگان ک
پژوهشگران علیرضا رحمانی (نفر اول)، امیر شعبانلو (نفر دوم)