مشخصات پژوهش

صفحه نخست /استفاده از شبیه ساز رانندگی ...
عنوان استفاده از شبیه ساز رانندگی بمنظور ارزیابی زمان واکنش راننده به دو نوع چراغ ترمز
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها ارگونومی، تصادفات رانندگی، چراغ ترمز چشمکزن
چکیده زمینه و هدف: مهمترین عامل در تصادف با خودروی مقابل عوامل انسانی میباشند. راننده با توجه به چراغهای ترمز متوجه خطر شده و اقدام به عکسالعمل مینماید. زمان انجام این عکسالعمل میتواند از بروز تصادف جلوگیری کند. مطالعه با هدف ارزیابی زمان واکنش راننده به چراغ ترمز استاندارد و چراغ ترمز چشمک زن پویا با استفاده از دستگاه شبیهساز رانندگی انجام شده است. روش بررسی: این مطالعه پژوهشی مداخلهای از نوع تجربی میباشد که بر روی 46 راننده ( 10 زن و 36 مرد) انجام گرفته است. هر یک از شرکتکنندگان به مدت 1 ساعت با دستگاه شبیهساز با چراغ ترمز استاندارد و چراغ ترمز چشمک زن در شرایط روز و شب به رانندگی پرداختند. 11 میلی ثانیه کاهش می یابد. زنان زمان واکنش آهسته تری نسبت به مردان / یافته ها: نتایج نشان دادکه بازای هر سال افزایش سن رانندگان، زمان واکنش 585 داشتند. رابطه معن یداری بین شرایط رانندگی و زمان واکنش ترمز مشاهده نشده و زمان سپری شده از تاریخ اخذ گواهینامه اثر معنی داری روی زمان واکنش نگذاشته است. نتیجه گیری: در مجموع این تحقیق نشان داد که استفاده از چراغ قرمز چشمکزن پویا با فرکانس 7 هرتز زمان واکنش ترمز را بطور معنیداری کاهش می دهد.
پژوهشگران رستم گلمحمدی (نفر سوم)