مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مطالعه استرس شغلی رانندگان ...
عنوان مطالعه استرس شغلی رانندگان شرکت واحد اتوبوس رانی شهر همدان در سال 1390
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها رانندگان اتوبوس، استرس شغلی، استرس فیزیکی، روابط بین فردی
چکیده مقدمه: امروزه استرس شغلی تبدیل به یک پدیده جهانی رو به رشدی شده است که تمامی گروههای شغلی و تمام محیط های کاری را در تمام کشورها تحت تأثیر قرار می دهد. رانندگی اتوبوس یکی از موقعیت های پر استرس شغلی می باشد. این مطالعه با هدف بررسی وضعیت استرس شغلی در رانندگان اتوبوس های شرکت واحد شهر همدان انجام شده است. مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی در بهار سال 1390 انجام شد. جامعه آماری، کلیه رانندگان شرکت واحد اتوبوس رانی شهر همدان بودند. تعداد 54 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. در ادامه به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استرس شغلی فیلیپ ال رایس که مورد تأئید انیستیتوی بهداشت روانی آمریکا با قابلیت اعتماد 92/0 و تکرار پذیری 82/0 می باشد، استفاده شد. آزمون های آماری مورد استفاده در تحلیل داده ها، شامل t-test و ANOVA بود. نتایج: نتایج نشان داد 76% از رانندگان سطح استرس بالا، 16% سطح استرس متوسط و 8% سطح استرس پائین دارند و بیشترین همبستگی نمره استرس شغلی به ترتیب با روابط بین فردی و استرس فیزیکی به دست آمد. در این مطالعه رابطه استرس شغلی با خصوصیات دموگرافیک رانندگان به لحاظ آماری معنی دار نبود (05/0
پژوهشگران رستم گلمحمدی (نفر اول)