مشخصات پژوهش

صفحه نخست /کاربرد فرآیند جذب سطحی به کمک ...
عنوان کاربرد فرآیند جذب سطحی به کمک کربن فعال تولیدی از تایرهای فرسوده، در حذف یون سرب از محیط آبی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها محیط آبی، جذب سطحی، سرب، کربن فعال، تایر فرسوده
چکیده زمینه و هدف: فلزات سنگین، به عنوان عناصر دارای خواص سمی شناخته شد هاند و تخلیه آنها به منابع آب، باعث آسیب جدی به سلامتی انسان ها و محیط زیست می شود. این مطالعه، به منظور تولید کربن فعال از تایرهای فرسوده و کاربرد آن در حذف یون های سرب از محلول سنتتیک انجام شد. روش تحقیق: در این تحقیق تجربی، از تایرهای فرسوده، کربن فعال پودری تهیه شد. اثر غلظت یون های سرب ( 10 تا 100 0گرم) بر فرآیند جذب، در سیستم ناپیوسته بررسی / 0 تا 6 / 2 تا 8)، زمان تماس ( 3 ساعت) و میزان جاذب ( 1 ) pH ،( میلی گرم بر لیتر آنالیز شد. EDS گردید؛ همچنین مشخصات ساختاری کربن فعال، با استفاده از تکنی کهای میکروسکوپ الکترونی پویشی مجهز به محاسبه گردید. داده های حاصل از آزمایشات جذب، با مدل های BJH و BET سطح ویژه کربن فعال، با استفاده از ایزوترم های ایزوترمی فروندلیچ و لانگموئر تجزیه و تحلیل شدند. 83 درصد وزنی). میزان / یافته ها: ساختار کربن فعال تهیه شده در این مطالعه، به طور غالب از عنصر کربن تشکیل شده بود ( 276 146/446 بود. نتایج نشان داد که افزایش میزان m2/gr 185/046 و m2/gr : به ترتیب BJH و BET سطح ویژه کربن فعال به روش افزایش می یابد. نتایج حاصل از pH با افزایش ،Pb+ می شود؛ همچنین میزان جذب 2 qmax کربن فعال، منجر به کاهش مقدار ،(qmax) و حداکثر مقدار جذب شده برای ایزوترم لانگمویر (R2=0/ آزمایشات جذب، از مدل ایزوترم جذب فروندلیچ تبعیت می کند ( 982 8/695 به دست آمد. mg/gr نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد، کربن فعال تولیدی از تایرها، کارآیی بالایی در حذف سرب از محیط های آبی دارد؛ به علاوه تولید کربن فعال از تایرهای فرسوده، می تواند دارای منافع اقتصادی و زیست محیطی بوده و به عنوان یک روش مناسب برای بازیافت تایرهای فرسوده مطرح باشد.
پژوهشگران علیرضا رحمانی (نفر دوم)، قدرت اله روشنایی (نفر پنجم)