مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی شیوع نا هنجاریهای ...
عنوان بررسی شیوع نا هنجاریهای وضعیتی ستون فقرات در بیماران تالاسمی ماژور
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها ناهنجاری های ستون فقرات ، بیماری ، تالاسمی ماژور
چکیده دّف اس ایی تحقیق، بزرسی شی عَ اً جٌّاری اّی ضٍؼیتی ست ىَ فقزات در بیواراى تالاسویل هاص رٍ هیباشد. آسه دَیً اّی ایی 21 سال، هیا گًیی سٍى /87 ± 12/ تحقیق شاهل تؼداد 87 فًز بیوار تالاسوی هاص رٍ سّت دٌ. هیا گًیی س یٌ آسه دَیً اّ 83 168 سا تًیوتز است. /42± 8/ 59 میل گَزم هیا گًیی قد آسه دَ یً اّ 72 /72 ±9/ آسه دَ یً اّ 82 در ایی تحقیق اً جٌّاری اّی ست ىَ فقزات شاهل سز ب جل ،َ مج گزد یً، اسن لَی سَ، مایف سَ ل رَد سٍ آسه دَ یً اّ بزرسی ارسیابی قزار گزفت. مایف سَیس ل رَد سٍیس با استفاد اس خطمش ه ؼٌطف شدت ػارض اِّی ا حً اٌ اّی ست ىَ فقزات با استفاد اس صفح شطز جًی، چارت آسه ىَ یً یَ رَک شاق لَ، ا دًاس گُیزی شد. در اًْیت داد اُّ با استفاد اس آهار ت صَیفی ه رَد تجشی تحلیل قزار گزفت. یافت اِّی تحقیق حاضز شًاى داد م بزخی اً جٌّاری اّ در بیواراى تالاسویل هاص رٍ شایغ است م در ایی سهی بیشتزیی 48 درصد( در اًحیة ست ىَ فقزات بیشتزیی ػارض / اً جٌّاری هشا دّ شد در اًحیة ه زْ اُّی گزدى، ػارض سز ب جل ) 3 39 درصد( هیباشد. / هشا دّ شد ػارض ل رَد سٍ ) 08 ب ظًز هیرسد، با ت جَ ب ها یّت بیواری ػدم فؼالیت ه ظٌن رٍسشی فقز حزمتی در ایی بیواراى ه جَب ضؼف ػضلا یً لیگاه یٌ در اًحی ست ىَ فقزات شد ب هز رٍ سهاى ه جٌز ب بز سٍ بزخی اً جٌّاری اّی ست ىَ فقزات در ایی بیواراى شد است م در اًْیت ه جَب احساس اًراحتی در ست ىَ فقزات ایی بیواراى خ اَ دّ شد. لذا لاسم است ایی بیواراى تش یَق ب ا جًام توزی اٌت رٍسشی ش دًَ وّچ یٌی ت جَ جدی ب اص لَ ارگ هًََی توزی اٌت ه اٌسب اصلاحی درها یً بزای بیواراى تالاسویل هاص رٍ ه جَب پیشگیزی مول ب درهاى اً جٌّاری اّی ست ىَ فقزات در ایی بیواراى ش دًَ.
پژوهشگران رشید حیدری مقدم (نفر دوم)