مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی اثر پنتوکسی فیلین بر ...
عنوان بررسی اثر پنتوکسی فیلین بر روی آسیب های میتوکندریایی القا شده توسط مالاتیون در کبد موش صحرایی نر
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها استرس اکسیداتیو، پنتوکسی فیلین، کبد، مالاتیون، میتوکندری.
چکیده زمینه و هدف: مالاتیون از حشره کش های ارگانوفسفره ای است که استرس اکسیداتیو را از طریق تولید رادیکال های آزاد و تغییر سیستم آنتی اکسیدانی ایجاد می نماید. هدف این مطالعه بررسی اثرات حفاظت در آسیب اکسیداتیو القاء شده در اثر مالاتیون بر میتوکندری کبد موش (PTX) احتمالی پنتوکسی فیلین صحرایی نر می باشد. روش بررسی: در این مطالعه تجربی 20 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار در محدوده وزنی 200 تا 250 گرم به طور تصادفی به 4 گروه تقسیم شدند. گروه اول (شاهد) نرمال سالین، گروه دوم مالاتیون به میزان 50 و گروه چهارم پنتوکی فیلین و مالاتیون با mg/kg / day 200 ، گروه سوم پنتوکسی فیلین به میزان mg/kg/day هم دریافت نمودند. بعد از دو هفته درمان، بافت کبد و میتوکندری های آن جدا شدند. فعالیت آنزیم های و درصد بقاء میتوکندری (LPO) میزان پراکسیداسیون لیپیدی ، (SOD) سوپراکسیددیسموتاز ،(CAT) کاتالاز تحلیل SPSS کبد اندازه گیری شد. داده ها با آزمون های آماری آنالیز واریانس یک طرفه و توکی در نرم افزار شدند. یافته ها: فعالیت آنزیم سوپراکسیددیسموتاز در گروه مالاتیون به همراه پنتوکسی فیلین، نسبت به گروهی که را در CAT مالاتیون فعالیت آنزیم .(P <0 / فقط مالاتیون دریافت کردند، در کبد کاهش معنی داری نشان داد ( 05 گروه هایی که پنتوکسی فیلین و .(P < 0/ کبد به طور معنی داری در مقایسه با گروه شاهد افزایش داد ( 05 مالاتیون با هم و پنتوکسی فیلین به تنهایی دریافت نمودند، نیز کاهش معنی داری در فعالیت این آنزیم در کبد درصد بقاء میتوکندری در گروهی که پنتوکسی فیلین به تنهایی و مالاتیون به همراه .(P <0 / نشان دادند ( 05 پنتوکسی فیلین دریافت نمودند، نسبت به گروهی که مالاتیون دریافت کردند، افزایش معنی داری نشان داد .(P <0 /05) نتیجه گیری: با توجه به نتایج فوق به نظر می رسد مکانیسم سمیت مالاتیون در کبد به وسیله مواد آنتی اکسیدانی همانند پنتوکسی فیلین بهبود یابد.
پژوهشگران اکرم رنجبر (نفر اول)