مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مزمن با افراد سالم C و B ...
عنوان مزمن با افراد سالم C و B ارزیابی و مقایسه کیفیت زندگی بیماران مبتلا به هپاتیت در استان همدان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها C هپاتیت / B کیفیت زندگی / هپاتیت
چکیده مقدمه و هدف: هپاتیت مزمن می تواند موجب محدودیت عملکرد جسمی، ذهنی و نهایتاً کاهش کیفیت زندگ ی در بسیار ی از مزمن مراجع ه کننده به C و B بیماران مبتلا به هپاتیت گردد. این مطالعه با هدف تعیین کیفیت زندگ ی بیماران مبتلا به هپاتیت درمانگاه هپاتیت استان همدان در سال 1390 انجام شد. مزمن با استفاده از C و B روش کار : این مطالعه از نوع مورد - شاهد ی بود که در آن، کیفیت زندگی 64 بیمار مبتلا به هپاتیت نمره ده ی شد و بر اساس متغیرها ی سن ، جنس، وضعیت تأهل، شغل، میزان تحصیلات و محل سکونت با کیفیت SF- پرسشنامه 36 زندگی 120 نفر در گرو ه شاهد مورد مقایسه قرار گرفت . علاوه بر متغیر ها ی فوق ارتباط کیفیت زندگ ی با سن، نوع هپاتیت ، مدت زمان بیماری، تعداد فرزندان، سابقه سوء مصرف مواد مخدر و مرحله درمان در گروه بیماران بررسی گردید. 71 ) پایین تر بود ± 42 ) به صورت معنی داری از گروه شاهد ( 18 ± نتایج: نمره ابعاد مختلف کیفیت زندگی در گروه بیماران( 19 همچنین کیفیت زندگ ی بیماران هپاتیت مزمن بر اساس متغیر ها ی جنس، وضعیت تأهل، محل زندگ ی و در گروهها ی ( P<0/05) و با افزایش سن میزان کیفیت زندگ ی این (P<0/ شغلی بجز در کشاورزان به صورت معن ی دار ی از گروه شاهد پایین تر بود ( 05 26 ) و درد ± بیماران کاهش پیدا کرده بود. پایین ترین نمره کیفیت زندگی در گروه بیماران مربوط به ابعاد نقش عاطفی بود ( 36 55 ) بالاترین نمره را به خود اختصاص داد . کیفیت زندگ ی بیماران هپاتیت مزمن در انتها ی دوره درمان بالاتر بود ± جسمی ( 27 49±20 ) ولی تفاوت معنی داری بین کیفیت زندگی این بیماران براساس مرحله درمان مشاهده نشد. ) نتیجه نهایی: نتایج نشان داد که با وجود روش های درمانی و راهکارهای مراقبتی جدید همچنان بیماران مبتلا به هپاتیت مزمن از کیفیت زندگی پایینی برخوردار هستند.
پژوهشگران فریبا کرامت (نفر اول)، مژگان ممانی (نفر دوم)، سعادت ترابیان ( تسویه حساب ) (نفر سوم)