مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی تاثیر واکسن ب.ث.ژ در ...
عنوان بررسی تاثیر واکسن ب.ث.ژ در بدو تولد بر مثبت شدن تست پوستی توبرکولین در کودکان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها تست پوستی توبرکولین / عفونت سلی نهفته / واکسن ب ث ژ
چکیده مقدمه و هدف : طبق پیش بینی سازمان بهداشت جهانی سا لانه 3 بررسی خلط در کودکان تشخیص سل کودکان براساس سه معیار سابقه تماس، یافته های رادیولوژی و تست پوستی توبرکولین میباشد که نشاندهنده اهمیت این تست می باشد. از طرفی واکسن ب ث ژ که در ایران تزریق می شود قادر به ایجاد پاسخ مثبت تست پوستی توبرکولین می باشد و باعث می شود در مواردی پزشکان نتایج مثبت تست پوستی را ناشی از تزریق واکسن بدانند. هدف از این مطالعه بررسی میزان واکنش تست پوستی توبرکولین در کودکانی است که واکسن ب ث ژ در بدو تولد دریافت کرده اند. دریافت کرده بودند به BCG روش کا ر : در یک مطالعه تحلیلی - مقطعی تعداد 564 کودک 1 تا 6 ساله که در بدو تولد واکسن روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. پس از اخذ رضایت از والدین مشخصات کودکان در یک چک لیست ثبت و سپس تست 48- پنج واحدی داخل پوست انجام شد و نتیجه آزمون 72 PPD 0 میلی لیتر از محلول / پوستی توبرکولین به روش مانتو با تزریق 1 ساعت ثبت گردید . انجام تست و اندازه گیری سفتی محل تست توسط پرسنل آموزش دیده صورت گرفت و سپس داده ها ی تجزیه و تحلیل شدند. t-test و One-Way ANOVA ویرایش چهاردهم و آزمونهای SPSS بدست آمده توسط نرم افزار آماری 56 %) صفر / نتایج : از مجموع 564 کودک ، 288 نفر پسر و 276 نفر دختر بودند ، قطر ایندوراسیون تست پوستی در 319 نفر( 4 1%) بیشتر از 15 / 10 تا 15 میلیمتر و فقط 8 نفر( 4 (%1/ 40 %) قطر ایندوراسیون بین 1 تا 10 میلیمتر، 9نفر ( 6 / بود، 228 نفر( 6 2میلیمتر بود و بر اساس تعاریف استاندارد تست پوستی سل فقط در /9± 1/ میلیمتر داشتند. میانگین قطر ایندوراسیون 8 2%) مثبت بود . واکنش توبرکولین از نظر جنسی تفاوت معنی داری نداشت ولی میزان ایندوراسیون با افزایش سن / 12 کودک ( 1 به طور معنی داری کاهش داشت . نتیجه نهائی : نتایج بدست آمده نشان می دهد تزریق واکسن ب ث ژ تاثیر زیادی در نتایج تست پوستی توبرکولین نزد کودکان بالای دو سال ندارد و بدون در نظر گرفتن سابقه واکسیناسیون لازم است تست پوستی مثبت در کودکان بالای دو سال مورد ارزیابی دقیق تشخیصی قرار گیرد.
پژوهشگران ایرج صدیقی (نفر اول)، مرضیه اصدق (نفر دوم)، مینا نیکبخت (نفر سوم)