مشخصات پژوهش

صفحه نخست /فعالیت بدنی و غلظت هموگلوبین ...
عنوان فعالیت بدنی و غلظت هموگلوبین گلیکوزیله سرم
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها دیابت، فعالیت بدنی، هموگلوبین گلیکوزیله، بیماری عروق کرونر، حداکثر اکسیژن مصرفی
چکیده مقدمه: با افزایش فعالیت بدنی و مصرف انرژی برحسب نوع، شدت و مدت زمان مختلف تمرین ورزشی در افراد دیابتیک و غیردیابتیک، فرآیند کنترل هیپرگلیسمی به طور مطلوب تری انجام می شود. این که آیا بین حداکثر اکسیژن مصرفی تخمینی به عنوان شاخص میزان فعالیت بدنی با هم وگلوبین گلیکوزیله سرم خون مردان میانسال فعال، غیرفعال ارتباطی وجود دارد یا خیر، جای بحث دارد. پژوهش مقطعی حاضر، پژوهشی (CAD) و مبتلا به بیماری عروق کرونر (VO2max) توصیفی- تحلیلی گذشته نگر است که با هدف تعیین و مقایسه ارتباط هم بستگی حداکثر اکسیژن مصرفی سرم انجام شد. (HbA1c) تخمینی با هموگلوبین گلیکوزیله بودند CAD مواد و روش ها:آزمودنی های پژوهش سه گروه از مردان 40 تا 55 سال فعال، غیرفعال و مبتلا به از فرمول غیر تمرینی برآورد شد. VO2max . که به طور تصادفی از میان افراد داوطلب واجد شرایط گزینش شدند سرم با HbA1c تخمینی و VO2max سرم با روش ایمونواسی آنزیمی اندازهگیری شد. ارتباط HbA1c غلظت ناشتای فیشر در سطح Z فیشر و مقایسه آن ها با آزمون T ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن، معنی دار بودن آن با آزمون محاسبه شد P< معنیداری 0.05 ،39/0392/ گروه فعال : 563 VO2max : یافته های پژوهش : مقادیر پارامترهای سن جش ب ه صورت زیر بود گروه فعال: HbA1c 30/378 ، غلظت ناشتائی 4/275 mL.Kg-1.min-1 : CAD 32/647 و 3/ غیرفعال: 056 تخمینی با VO2max 5/253 درصد. ضریب هم بستگی 1/321 : CAD 4/733 و  1/ 4/266 ، غیرفعال: 370 0/365 دیگر ضریب های هم بستگی [ فعال : .[sr(13)= -0/ و * 538 P= معنی د ار بود [ 0.039 CAD درگروه HbA1c معنی دار نبود. [(sr(13) = -0/ و 338 P= و غیرفعال: ( 0.217 ( sr(13)= -0/ و 291 P=0.292) ندارد و HbA1c بحث و نتیجه گیری : با توجه به نتایج ب ه دست آمده می توان گفت که فعالیت اثر مطلوبی روی در مقابل فعالیت های تمرینی مقاوم است.
پژوهشگران رشید حیدری مقدم (نفر سوم)