مشخصات پژوهش

صفحه نخست /شناسایی پروموتور ژنهای spa و ...
عنوان شناسایی پروموتور ژنهای spa و sarA و ژنهای عامل مقاومت به فلوروکوئینولون ها و بتالاکتام ها در نمونه های بالینی استافیلوکوک اورئوس و بررسی اثر عملکردی پروموتورهای P3 ، Sae و tst در بیان عوامل بیماری زا
نوع پژوهش طرح تحقیقاتی اعضای هیات علمی
کلیدواژه‌ها پروموتور، ژن های spa و sarA ، عامل مقاومت
چکیده باکتری استافیلوکوک اورئوس از باکتری هایی می باشد که توانایی تولید عوامل بیماری زای متعددی را داراست. این باکتری که جز سه باکتری خطر ناک در زمینه ایجاد عفونت های بیمارستانی می باشد، یکی از شایع ترین عوامل در بروز سپتی سمی های کشنده است. استافیلوکوک اورئوس با حضور موثر خود در زخم و خون با ترشح آنزیم ها و سم های گوناگون، علاوه بر اینکه بیماری زایی خود را افزایش می دهد، می تواند در برابر درمان نیز مقاومت کند. بیان شدن ژن های ساختاری و ژن هایی که عوامل بیماری زا را کد می کنند به حضور پروموتورهای ژنی بستگی دارد. هنگامیکه این پروموتورها به اوپراتور خود متصل می شوند، بیان ژن آغاز شده و مدت اتصال میزان بیان ژن را تعیین می کند. با سنجش این پروموتورها می تواند یک ارتباط منطقی بین میزان بیان ژن های عوامل بیمازی زا مانند پروتئین A، توکسین 1 سندروم شوک توکسیک، انتروتوکسین D و پروموتورهایی که باعث بروز مقاومت آنتی بیوتیکی می شوند، یافت. لذا هدف از این مطالعه با بررسی حضور پروموتورهای وابسته به ژن های عامل مقاومت به فلوروکوئینولون ها مانند norA و مقاومت به بتالاکتامازهایی مانند mecA، mecR و ژن های وابسته، علاوه بر اینکه می توان با تعیین توالی ها جهش های احتمالی و سویه های جدید را مشخص کرد، با سجش میزان بیان ژن ها و مقایسه آنها، می توان نقش عوامل بیماری زا و پروتئین های ساختاری را در ظهور و میزان مقاومت مورد بررسی قرار داد.
پژوهشگران فریبا کرامت (مشاور علمی)، بهروز زینی (همکار)، حامد طهماسبی (همکار)، مهسا وفایی مهر (همکار)، حمید معتمدی (همکار)، محمدرضا عربستانی (مجری اصلی)