مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثر مکمل آنتی اکسیدانها یا ...
عنوان اثر مکمل آنتی اکسیدانها یا رژیمهای محدود از کالری بر استرس اکسیداتیو در موشهای صحرائی تغذیه شده با رژیمهای پرچربی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها استرس اکسیداتیو / آنتی اکسیدان ها / چاقی / رژیم پر چربی
چکیده مقدمه و هدف: چاقی موجب افزایش استرس اکسیداتیو و پروسه های التهابی در هردو جنس می شود. نشان داده شده است آنتی اکسیدانهای طبیعی موجود در غذا دارای آثار ضد التهاب و ضد اکسیداسیون می باشند. هدف از مطالعه حاضر بررسی آثار 8- سرمی و ظرفیت کلی آنتی اکسیدان در رتهای Iso-PGF2α مکملهای آنتی اکسیدانها یا محدودیت دریافت کالری بر مقادیر تحت رژیمهای پرچرب القاء کننده چاقی بود. روش کار: در این مطالعه تجربی 48 رت ویستار نر بطور تصادفی به چهار گروه رژیم پرچرب آزاد( 61 % کالری از چربی )، رژیم (% آزاد، رژیم پرچرب- محدود ( 30 C وE ویتامین ، astaxanthin پرچرب محدود ( 30 %)، رژیم پرچرب حاوی مکمل آنتی اکسیدانهای حاوی مکمل آنتی اکسیدانها تقسیم و به مدت 12 هفته با رژیم مورد نظر تغذیه شدند . غذای دریافتی ح یوانات بصورت روزانه اندازه گیری شد. EIA 8- و ظرفیت کلی آنتی اکسیدان به روش Isoprostan اندازه گیری و هفتگی توزین شدند. میزان سرمی 58 به ترتیب برای رژیم فاقد آنتی / 58/8 و 6 kcal/rat/day) نتایج: انرژی دریافتی روزانه حیوانات در گروههای دسترسی آزاد 41 به ترتیب برای رژیم فاقد آنتی اکسیدانها و / 41/7 و 6 kcal/rat/day) اکسیدانها و حاوی آنتی اکسیدانها)و دسترسی محدود 1416 و در گروه /2±443/ 8- در گروه کنترل 5 Iso-PGF2α حاوی آنتی اکسیدانها) با یکدیگر تفاوت معنی دار نداشتند . مقدار این مقدار در دو گروه آنتی اکسیدان یکسان بود. کمترین میزان ظرفیت .(P> 1209/4±424/4 بود( 0.05 pg/ml کنترل-محدود .(P< 3/0±1/13 بود( 0.001 mM 0/36±0/4 و بالاترین ظرفیت در گروه آنتی اکسیدان mM کلی آنتی اکسیدان درگروه کنترل نتیجه نهایی : این بررسی نشان داداعمال محدودیت در دریافت کالری و نیز افزودن مکمل آنتی اکسیدانها به رژیمهای پرچرب القاء کننده چاقی در رتها قادر است ضمن بهبود ظرفیت کلی آنتی اکسیدانی سرم تا حدودی نیز موجب سرکوب افزایش شاخص استرس اکسیداتیو گردد. بطوریکه در این مطالعه شاهد تمایل به کاهش این شاخص در گروههای دریافت کننده مکمل آنتی اکسیدانها و محدودیت در دریافت کالری غذائی بودیم.
پژوهشگران علی اصغر وحیدی نیا (هیئت علمی) (نفر اول)، حسین محجوب (نفر سوم)