مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی اثر چای بابونه بر ...
عنوان بررسی اثر چای بابونه بر بیومارکرهای آنتی اکسیداتیوی پرسنل اتاق عمل
نوع پژوهش مقاله ارائه شده (پوستر یا سخنرانی)
کلیدواژه‌ها : چای بابونه، ، آنتی اکسیدان،رادیکالهای آزاد، پرسنل اتاق عمل
چکیده زمینه و هدف: مواجهه مداوم با مواد بیهوشی منجر به خطر افتادن سلامتی افراد در تماس می گردد به نظر می رسد تماس با این مواد منجر به افزایش رادیکالهای آزاد و یا تضعیف سیستم دفاع آنتی اکسیدانی و در نتیجه استرس اکسیداتیو (عدم تعادل بین تولید رادیکالهای آزاد و سیستم دفاع آنتی اکسیدانی) گردد. از طرفی بابونه از جمله گیاهانی است که در طب سنتی مورد توجه زیادی قرار گرفته است و حاوی ترکیبات بیواکتیو فراوانی از جمله آنتی اکسیدان ها می باشد. بنابراین هدف ازاین مطالعه، بررسی اثر چای بابونه بر بیومارکرهای آنتی اکسیدانی پرسنل اتاق عمل بود. مواد و روش کار: در این مطالعه کلیه افردی که در اتاق های عمل یکی از بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی همدان مشغول به بودند به عنوان جامعه مورد مطالعه بعد از اعمال معیارهای ورود و خروج ، انتخاب شده و بعد از کسب رضایت از آنها پرسشنامه ای حاوی مشخصات دموگرافیک توسط آنها تکمیل گردید. سپس در نمونه بزاق این افراد قبل و بعد از مصرف 300 میلی لیتر چای بابونه هر روز به مدت 3 هفته پارامترهای آنتی اکسیدانی شامل ظرفیت آنتی اکسیدانی تام با استفاده از روش FRAPو فعالیت آنزیم کاتالاز با روشAebi با دستگاه اسپکتروفتومتراندازه گیری شد. سپس داده ها توسط نرم افزار PSSS و با آزمون آماری Paired t-testمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سطح معنی داری 05/0

پژوهشگران اکرم رنجبر (نفر اول)