مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی اثر آنتی اکسیداتیوی روی ...
عنوان بررسی اثر آنتی اکسیداتیوی روی بر موشهای در تماس حاد با مالاتیون
نوع پژوهش مقاله ارائه شده (پوستر یا سخنرانی)
کلیدواژه‌ها مالاتیون، روی، رت، ظرفیت آنتی اکسیدانی
چکیده زمینه و هدف: ترکیبات ارگانوفسفره مهمترین و پرمصرف ترین حشره کش ها هستند و مالاتیون یکی از این سموم است که مالاتیون یکی از ترکیبات ارگانوفسفره است که به طور عمومی در دنیا استفاده می شود. علاوه بر مهار آنزیم کولین استراز در القاء استرس اکسیداتیو و افزایش اکسیدانها نیز نقش دارد. از طرفی دیگر روی نیز یک عنصر حیاتی و اساسی بوده که خاصیت آنتی اکسیدانی داشته و نقش محافظت کننده ای در برابر رادیکالهای آزاد ایفاء می کند.بنابراین هدف ازاین مطالعه، بررسی اثر روی در مسمومیتهای با آفت کشهای ارگانو فسفره همانند مالاتیون بود. مواد و روش کار: در این مطالعه از 20موش صحرایی نر نژاد ویستار با محدوده وزنی 250-180گرم ، استفاده شده است . ابتدا حیوانات به طور تصادفی به چهار گروه (هرگروه 5 عدد ) تقسیم شدند. چهار گروه 5 تایی که گروه درمان با مالاتیون(mg/kg 250 به روش IP) و گروه شاهد درمان با نرمال سالین و گروه درمان با روی(mg/kg5 ) و گروه درمان با روی و مالاتیون mg/kg 5mg/kg+250 به عنوان گروههای مورد مطالعه انتخاب شدند. و بعد از 48 ساعت حیوانات را کشته و در نمونه پلاسمای خون آنها فعالیت آنزیم آکولین استراز با روش Ellmanو ظرفیت انتی اکسیدانی با روشFRAP اندازه گیری شد. سپس داده ها توسط نرم افزار PSSS و با آزمون آماری OneWayANOVAمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سطح معنی داری 05/0

پژوهشگران اکرم رنجبر (نفر اول)