مشخصات پژوهش

صفحه نخست /درمان شکستگ یهای چند قطعه ای ...
عنوان درمان شکستگ یهای چند قطعه ای استخوان های ران و ساق به روش پلاک گذاری بیولوژیک
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها محصولات بیولوژیک، فیکساسیون شکستگی، شکستگی های چند قطعه ای
چکیده پیش زمینه: درمان شکستگی های چند قطعه ای(خرد شده) استخوان های بلند همواره یکی از مشکلات جراحی ارتوپدی بوده است در سال های اخیر از روش جدیدی به نام پلاک گذاری بیولوژیک (فیکساسیون بدون بازکردن محل شکستگی) برای درمان این نوع از شکستگی ها استفاده شده است. هدف از انجام این مطالعه بررسی نتایج درمان انواع بسته و بازشکستگی های ساق و ران به روش فوق در یک مرکز دانشگاهی است. مواد و رو شها: در فاصله یک سال بیمارانی که با شکستگی چند قطع های استخوان ران یا ساق به بیمارستان های آموزشی اهواز مراجعه کردند، وارد این تحقیق شدند. تعداد بیماران 20 نفر بود که 15 نفر شکستگی ران و 5 نفر شکستگی ساق داشتند. از متوسط سنی بیماران 34 سال بود. (II و از شکستگی های ساق هم 2 مورد باز بود (نوع (IIIA شکستگی های ران 2 مورد باز بود (نوع بیماران پس از از جراحی به روش بیولوژیک، دامنهء حرکتی مفاصل را آغاز ولی تا دبروز شواهد رادیولوژیک جوش خوردگی تحمل وزن نمی کردند. 5 تا 14 ) بود. همة شکستگی ها بدون نیاز به پیوند استخوانی جوش خوردند. متوسط / یافته ها: میانگین مدت زمان پیگیری 9 ماه ( 5 7 ماه بود. انحراف محوری دیده نشد. یک بیمار کوتاهی یک سانت یمتری اندام پیدا / 5 ماه و در ساق 5 / زمان جو شخوردگی در ران 5 کرد و یک مورد نیز به دلیل تحمل وزن زود هنگام دچار شکستگی پلاک شد. در موارد شکستگی بسته عفونت دیده نشد ولی 2 مورد از 4 مورد شکستگی باز دچار عفونت شدند . نتیجه گیری: پلاک گذاری بیولوژیک روشی مطمئن و ساده برای درمان شکستگی های چند قطع ه ای استخوا ن های بلند می باشد که با درصد جو شخوردگی مطلوب و عوارض کم همراه است ولی درموارد شکستگی های باز، بدلیل بالا بودن خطر عفونت توصیه نمی شود.
پژوهشگران حسین صارمی (نفر چهارم)