مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی اثر نور روز بر سلامت ...
عنوان بررسی اثر نور روز بر سلامت روانی سالمندان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها نوردرمانی، سالمندان، پرسشنامه GHQ ، KSS
چکیده چکیده مقدمه: استفاده از نوردرمانی در درمان بیماریهای روانی از قبیل افسردگی فصلی و اختلالات ریتم سیرکادین بسیار رایج اسجت . نوردرمجانی بج ا اسجتفاد ه از نجو ر طبیعی یا مصنوعی انجام میگیرد که میتواند نقش پیشگیرانه در ایجاد اختلالات مذکور داشته باشد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی اثر نور روز بجر بهبجود عوامجل ذهنی سلامت سالمندان انجام شده است. مواد و روشها: در این مطالعه مداخلهای، 13 نفر ) 7مرد و 12 زن( از واجدین شرایط ورود به مطالعه ساکن در مراکز نگهداری سالمندان همدان انتخاب شدند. از شرکت کنندگان خواسته شد، روزانه دو ساعت از ساعت 3:11 تا 11:11 صبح و ساعت 0:11 تا 0:11 عصر به مدت یکماه در معجر نجور خورشجی د قجرار گیرنجد . میزان سلامت عمومی و خواب آلودگی سالمندان قبل و بعد از مداخله با پرسشنامه سلامت عمومی GHQ و مقیاس خواب آلجودگی کرولینسجک ا ) KSS ( ارزیجابی شد. =1/ 23 کاهش یافت ) 119 / 93 به 83 / یافتهها: میانگین نمره سلامت عمومی پس از مداخله از 91 P (. نتای حاکی از افزایش سطح خواب آلودگی از ساعت 9:11 =1/ تا 7:11 بامداد و کاهش آن در طول روز بویژه از ساعت 19:11 تا 21:11 بود ) 111 P .) نتیجهگیری: نوردرمانی میتواند باعث تنظیم ریتم بیولوژیک و چرخه خواب - بیداری و در نهایت اصلاح وضعیت سلامت روانی سالمندان شود. پیشنهاد میشود سالمندان به صورت برنامهریزی شده صبح و عصر در معر نور خورشید قرار گیرند. این روش مجی توانجد بجه عنجوان یجک روش کمکجی در پیشجگیری و درمجا ن اختلالات خلقی و خواب در سالمندان به کار رود.
پژوهشگران رشید حیدری مقدم (نفر سوم)