مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تحلیل آکوستیکى سالن دمنده هوا ...
عنوان تحلیل آکوستیکى سالن دمنده هوا به منظور طرح کنترل صدا در یک صنعت فولاد
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها آکوستیکى، دمنده هوا، کنترل صدا، صنعت فولاد، جاذب صوت
چکیده مقدمه: درصنعت فولاد دمند ههاى هوا که جهت تامین هواى فشرده مورد استفاده قرار م ىگیرند، از منابع صداى آزاردهنده محسوب م ىگردند. هدف این مطالعه تحلیل آکوستیکى سالن دستگاه دمنده هواى یک صنعت فولاد و مطالعه ویژگ ىهاى صداى آن به منظور طرح کنترل صدا م ىباشد. CASELLA-Cell. روش کار: انداز هگیرى تراز صدا و تجزیه فرکانسى آن با استفاده از ترازسنج صدا مدل 450 تهیه شد و Surfer انجام گردید. توزیع تراز صدا در سطح کارگاه ب هصورت نقشه صوتى با استفاده از نرم افزار ویژگ ىهاى جذب صوتى سطوح سالن و عای قبندى صوتى اتاق کنترل از طریق محاسبات متداول مورد تحلیل آکوستیکى قرارگرفت. با توجه به هدف کنترل مواجهه کارگران براى تعیین میزان مواجهه آنان با صدا از دوزیمتر 1345- استفاده گردید. طراحى مجدد درب و پنجره اتاق کنترل و نصب مواد جاذب صوت در سقف TES مدل سالن دمنده پیشنهاد و سپس با ارزیابى مجدد صدا میزان تاثیر مداخلات در واحد مورد بررسى برآورد گردید. Lin 2000 در شبکه خطى Hz 95/4 فرکانس غالب آن dB (Lin) یافته ها: در سالن دمنده، تراز کلى فشار صوت 95/4 بود. سطح جذب موثر صوتى سطوح داخلى d B(A) تعیین شد. تراز کلى فشار صوت در داخل اتاق کنترل 0/04 و Sab.m 3 ثانیه و براى اتاق کنترل به ترتیب 2 / 0/082 و زمان بازآوایى معادل آن 9 Sab.m سالن مذکور 2 13/7 تعیین شد. میانگین d B(A) 3/4 ثانیه برآورد گردید و افت انتقال صوت دیوار جداکننده بین این دو قسمت دوز صداى دریافتى کارگران 230 درصد تعیین گردید. نصب جاذب در سقف سالن سطح جذب موثر صوتى سطوح 20 برآورد شد. dB 0/33 افزایش داد و میزان افت انتقال صوت با اصلاح درب و پنجره Sab.m را به 2 نتیجه گیرى: نتایج مطالعه خصوصا در بررسى توزیع تراز فشار صوت در محدوده داخل کارگاه و اتاق کنترل معلوم نمود که عامل اصلى نشت صدا در اتاق کنترل درب و پنجره بوده که در صورت اصلاح آ نها و نصب 49 درصد و فقط با اصلاح درب و پنجره اتاق / همزمان جاذب در سقف سالن، دز مواجهه کارگران با صدا به 6/ 69 درصد کاهش می یابد.
پژوهشگران رستم گلمحمدی (نفر اول)، محسن علی آبادی (نفر دوم)، ابراهیم درویشی (نفر سوم)