مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی تأثیر استعمال سیگار بر ...
عنوان بررسی تأثیر استعمال سیگار بر افت شنوایی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها صدا، استعمال سیگار، افت شنوایی، مواجهه شغلی
چکیده مقدمه: اگر چه افت شنوایی ناشی از مواجهه با صدا مورد تأیید همه محققان است، اما ارتباط استعمال سیگار با افت شنوایی ناشی از صدا یکی از موضوعات قابل بحث می باشد. هدف از انجام این مطالعه، ارزیابی ارتباط استعمال سیگار با افت شنوایی ناشی از مواجهه با صدا بود. روش ها: در این مطالعه مقطعی که در سال 1389 در یک کارگاه صنعت لاستیک سازی صورت گرفت، 270 کارگر ( 135 نفر سیگاری و 135 نفر و ارزیابی افت شنوایی با استفاده از اتاقک آکوستیک و CEL غیر سیگاری) مورد مطالعه قرار گرفتند. اندازه گیری صدا با دستگاه صداسنج 440 انجام شد. ارزیابی وضعیت استعمال سیگار و دیگر متغیرهای دموگرافیک با پرس شنامه ای که توسط محققین Velton AD دستگاه ادیومتر 19 به عنوان سطح معن یداری در P < 0/ نسخه 16 انجام گرفت و 050 SPSS تکمیل می شد، انجام گردید. تحلیل داده های مطالعه با استفاده از نرم افزار نظر گرفته شد. 9 سال به دست آمد. در هر دو گروه در معرض /40 ± 6/ 34 و 89 /16 ± 7/ یافته ها: میانگین سن و سابقه شغلی افراد مورد مطالعه، به ترتیب 46 صدای شغلی، میزان افت شنوایی در افراد سیگاری به طور معن یداری بیش از افراد غیر سیگاری بود. مدل رگرسیون نشان داد که افت شنوایی با متغیرهای سن، استعمال سیگار و مواجهه با صدا، ارتباط معنی دار خطی دارد. نتیجه گیری: اگر چه رابطه مصرف سیگار و افت شنوایی یک موضوع قابل بحث می باشد، اما یافته های این مطالعه نشان داد که مصرف سیگار در کنار مواجهه با صدا و عامل سن، به عنوان یک عامل خطر در تشدید افت شنوایی ناشی از صدا مطرح می باشد.
پژوهشگران زهرا زمانیان (نفر اول)، رستم گلمحمدی (نفر دوم)، احمد سلطان زاده (نفر چهارم)