مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ارتقاء روش فرانک و مورگان ...
عنوان ارتقاء روش فرانک و مورگان براى ارزیابى ریسک حریق صنعتى
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها ارزیابى ریسک، حریق، فرانک و مورگان، صنایع شیمیایى
چکیده مقدمه: هرسال در سراسر دنیا تعداد زیادى از انسا نها بر اثر آتش سوزى در محی طهاى صنعتى جان خود را از دست م ىدهند یا دچار جراحات و صدمات بسیار جدى م ىشوند. هدف این مطالعه ارزیابى ریسک حریق با استفاده از یک روش مناسب و تعیین سرمای ههاى در معرض خطر جانى، مالى و زیست محیطى در واحدهاى مختلف یک شرکت مواد شیمیایى م ىباشد. روش کار: در این مطالعه تحلیلى، ارزیابى ریسک حریق در کلیه واحدهاى یک شرکت مواد شیمیایى به روش فرانک و مورگان ارتقاء یافته انجام شد. روایى چک لیس تهاى ارتقاء یافته توسط خبرگان تایید و پایایى آ نها بررسى گردید. خسارات احتمالى جانى، مالى و زیست محیطى در صورت بروز آتش test retest توسط روش سوزى محاسبه شد. ریسک همه واحدها محاسبه و بر اساس آن کلیه واحدها اولوی تبندى گردیدند. یافته ها: بررسى پایایى چک لیست هاى ارتقاء یافته نشان مى دهد بین نتایج دو بار اندازه گیرى انجام شده میانگین عدد ریسک کلیه واحدها .(ICC=0.87; %95CI: 0.699- تطابق (همگنى) بالایى وجود دارد( 0.952 115/45 بود که واحد تحقیق و توسعه و انبار قطعات به ترتیب داراى بیشترین و کمترین عدد ریسک بودند. سرمایه هاى جانى، مالى و سرمایه هاى زیست محیطى در معرض خطر به ترتیب بیشترین تا کمترین امتیازات را داشتند. نتیجه گیرى: نتایج نشان داد روش فرانک و مورگان ارتقاء یافته مى تواند براى ارزیابى ریسک حریق صنعتى و اولویت بندى واحدها در سطح کل یک مجموعه صنعتى به خصوص کارخانجات مواد شیمیایى مناسب باشد. بر اساس نتایج این مطالعه خسارات احتمالى به محیط زیست در صورت بروز آتش سوزى اهمیت بالایى دارد.
پژوهشگران رستم گلمحمدی (نفر اول)، ایرج محمدفام (نفر دوم)، مسعود شفیعی مطلق (نفر سوم)، جواد فردمال (نفر چهارم)