ژیلا احمدخانی

صفحه نخست /ژیلا احمدخانی
نام و نام خانوادگی ژیلا احمدخانی
شغل کارمند دانشگاه علوم پزشکی همدان / حوزه ریاست
تحصیلات لیسانس / روانشناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مجله علمی پژوهان، دوره 13، شماره 1، پائیز 1393 (1393)