ناهید رادنیا

صفحه نخست /ناهید رادنیا
نام و نام خانوادگی ناهید رادنیا
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه زنان و زایمان
تحصیلات دکترای تخصصی / زنان و زایمان
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Journal of evolution of medical and dental sciences (2018)
2
Nephro-Urology Monthly (2018)
3
Crescent Journal of Medical and Biological Sciences (2018)
4
International Journal of Advanced Biotechnology and Research (2016)
5 مجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی همدان (1395)
6 پژوهش سلامت (1396)
7
Electronic Physician (2017)
8
Electronic Physician (2017)
9 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین (1382)
10 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1386)
11 ارمغان دانش، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج (1395)
12
pakistan journal of medical sciences (2010)
13 مجله زنان مامائی و نازائی ایران (1384)
14 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان (1390)
15 مجله زنان مامائی و نازائی ایران (1383)
16 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین (1382)
17 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1393)