عبدالعظیم صدیقی پاشاکی

صفحه نخست /عبدالعظیم صدیقی پاشاکی
نام و نام خانوادگی عبدالعظیم صدیقی پاشاکی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه رادیوتراپی و آنکولوژی
تحصیلات دکترای تخصصی / رادیوتراپی
وبسایت
پست الکترونیک