مریم بهمن زاده

صفحه نخست /مریم بهمن زاده
نام و نام خانوادگی مریم بهمن زاده
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه علوم تشریح و بافت شناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / علوم تشریحی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Andrologia (2019)
2
Molecular Biology Reports (2019)
3
Advances in Clinical and Experimental Medicine (2018)
4
Avicenna Journal of Medical Biochemistry (2017)
5
Journal of Clinical and diagnostic research (2018)
6
International Journal of Reproductive BioMedicine (2017)
7
Journal of Clinical and diagnostic research (2018)
8 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1396)
9
International Journal of Medical Research & Health Sciences (2016)
10
Clinical and Experimental Reproductive Medicine (2016)
11
Jentashapir J health research (2015)
12
Journal of Assisted Reproduction and Genetics (2015)
13 مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران (1390)
14
international journal of molecular sciences (2014)
15 مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (1393)
16 مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (1390)
17
Daru journal of pharmaceutical sciences (2008)
18 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان (1388)
19
Andrologia (2014)