بهاره پورجعفری

صفحه نخست /بهاره پورجعفری
نام و نام خانوادگی بهاره پورجعفری
شغل کارمند دانشگاه علوم پزشکی همدان / ستاد دانشگاه - کارکنان طرحی
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Journal of Research in Health Sciences (2005)
2
Indian Journal of Human Genetics (2012)
3 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1383)