ابوالفضل غفوری خسروشاهی

صفحه نخست /ابوالفضل غفوری خسروشاهی
ابوالفضل غفوري خسروشاهي
نام و نام خانوادگی ابوالفضل غفوری خسروشاهی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده داروسازی / گروه شیمی دارویی
تحصیلات دکترای تخصصی / داروسازی هسته ای
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک