مسعود تربیت

صفحه نخست /مسعود تربیت
مسعود تربيت
نام و نام خانوادگی مسعود تربیت
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه بیهوشی
تحصیلات دکترای تخصصی / بیهوشی (فلوشیب فوق تخصصی بیهوشی قلب)
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 Journal of Guilan University of Medical Sciences (2020)
2 مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان (1398)
3 مجله پزشکی بالینی ابن سینا (1398)
4
Anesthesiology and pain medicine (2019)
5 Avicenna Journal of Clinical Medicine (2019)
6
Iranian Heart Journal (2019)
7
Anesthesiology and Pain Medicine (2019)
8
Research in Cardiovascular Medicine (2018)
9
Journal of Cardiovascular and Thoracic Research (2019)
10 مجله پزشکی بالینی ابن سینا (1397)
11 مجله انجمن انستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران (1396)
12 آنستزیولوژی ومراقبت های ویژه ایران (1396)
13
Middle East Journal of Family Medicine (2018)
14
Anesthesiology and Pain Medicine (2017)
15
Anesthesiology and Pain Medicine (2017)
16
Health Education & Health Promotion (2016)
17
Anesthesiology and Pain Medicine (2016)
18
Anesthesiology and Pain Medicine (2016)
19 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1395)
20 مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان (1389)
21
Journal of Cardiovascular and Thoracic Research (2016)
22
The Journal of Tehran University Heart Center (2015)
23
Iranian Heart Journal (2012)
24 آنستزیولوژی ومراقبت های ویژه ایران (1395)