آرزو فرهادی

صفحه نخست /آرزو فرهادی
نام و نام خانوادگی آرزو فرهادی
شغل کارمند دانشگاه علوم پزشکی همدان / معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی همدان
تحصیلات فوق لیسانس / کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 Iranian Journal of Epidemiology (2019)
2 فصلنامه مدیریت سلامت (1396)
3 مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سلامت) (1396)
4 مدیریت اطلاعات سلامت (1395)
5 مجله علمی پژوهان (1394)
6 مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین (1394)
7 مجله علمی پژوهان (1394)
8 مجله علمی پژوهشی پژوهان (1393)