آرزو فرهادی

صفحه نخست /آرزو فرهادی
نام و نام خانوادگی آرزو فرهادی
شغل کارمند دانشگاه علوم پزشکی همدان / معاونت تحقیقات و فناوری
تحصیلات فوق لیسانس / کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 فصلنامه مدیریت سلامت (1396)
2 مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سلامت) (1396)
3 مدیریت اطلاعات سلامت (1395)
4 مجله علمی پژوهان (1394)
5 مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین (1394)
6 مجله علمی پژوهان (1394)
7 مجله علمی پژوهشی پژوهان (1393)