امیرحسین یزدی

صفحه نخست /امیرحسین یزدی
نام و نام خانوادگی امیرحسین یزدی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه بیماریهای قلب و عروق
تحصیلات دکترای تخصصی / قلب و عروق
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Iranian Heart Journal (2018)
2
Iranian Heart Journal (2019)
3
Iranian Heart Journal (2018)
4
Iranian Heart Journal (2017)
5 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1396)
6
International Journal of Cardiovascular Practice (2017)
7 Iranian Heart Journal (2017)
8 فصلنامه کومش (1394)
9
Iranian Heart Journal (2014)
10
Iranian Heart Journal (2014)
11
journal of electrocardiology (2011)
12
Journal of Neurology and Psychology (2014)
13
Jornal of clinical and diagnostic research (2011)
14
Journal of Cardiovascular Disease Research (2011)