شهرام رستگاری

صفحه نخست /شهرام رستگاری
نام و نام خانوادگی شهرام رستگاری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه رادیولوژی
تحصیلات دکترای تخصصی / رادیولوژی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Advances in Human Biology (2019)
2 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1395)