مهناز مقدری کوشا

صفحه نخست /مهناز مقدری کوشا
نام و نام خانوادگی مهناز مقدری کوشا
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پیراپزشکی / گروه اتاق عمل
تحصیلات فوق لیسانس / آموزش پرستاری
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Journal of Allied Health (2020)
2 دو ماهنامه علمی پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی (1398)
3 مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد (1398)
4 دو ماهنامه علمی پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی (1397)
5 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1389)
6 دو ماهنامه علمی پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی (1397)
7 مجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی همدان (1395)
8 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان (1393)