فاطمه پاک راد

صفحه نخست /فاطمه پاک راد
نام و نام خانوادگی فاطمه پاک راد
شغل کارمند دانشگاه علوم پزشکی همدان / کارشناس ارشد آموزش پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان
تحصیلات فوق لیسانس / پرستاری سلامت جامعه
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مجله پزشکی بالینی ابن سینا (1397)
2
jundishapur journal chronic disease care (2018)
3
Artery Research (2017)
4 مجله آموزش پرستاری (1397)
5 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1396)
6
iranian Journal of Nursing and Midwifery Research (2017)
7
Artery Research (2017)
8 مجله علمی پژوهان (1394)
9 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان (1393)