قاسم سلگی

صفحه نخست /قاسم سلگی
قاسم سلگي
نام و نام خانوادگی قاسم سلگی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه ایمونولوژی
تحصیلات دکترای تخصصی / ایمونولوژی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواننقشوضعیت طرح
1 همكار خاتمه يافته
2 مشاور علمي خاتمه يافته
3 مشاور علمي خاتمه يافته
4 همكار خاتمه يافته
5 مشاور علمي خاتمه يافته
6 مجري اصلي خاتمه يافته
7 مشاور علمي خاتمه يافته
8 مشاور علمي خاتمه يافته
9 مجري اصلي خاتمه يافته
10 مجري اصلي خاتمه يافته
11 مجري اصلي خاتمه يافته
12 مشاور علمي خاتمه يافته
13 مشاور علمي خاتمه يافته
14 همكار خاتمه يافته
15 مجري اصلي خاتمه يافته
16 مشاور علمي خاتمه يافته
17 مجري اصلي خاتمه يافته
18 مجري اصلي خاتمه يافته
19 مجري اصلي خاتمه يافته
20 مشاور علمي خاتمه يافته
21 همكار خاتمه يافته
22 مشاور علمي خاتمه يافته
23 مجري اصلي خاتمه يافته
24 همكار خاتمه يافته
25 مشاور علمي خاتمه يافته
26 مشاور علمي خاتمه يافته
27 مجري اصلي خاتمه يافته
28 مشاور علمي خاتمه يافته
29 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته
30 مجري اصلي خاتمه يافته
31 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته
32 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته
33 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته
34 مجري اصلي خاتمه يافته
35 مجري خاتمه يافته
36 استاد مشاور خاتمه يافته
37 مشاور علمي خاتمه يافته