قاسم سلگی

صفحه نخست /قاسم سلگی
قاسم سلگي
نام و نام خانوادگی قاسم سلگی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه ایمونولوژی
تحصیلات دکترای تخصصی / ایمونولوژی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 --- --- --- 1391/12/22