رشید حیدری مقدم

صفحه نخست /رشید حیدری مقدم
نام و نام خانوادگی رشید حیدری مقدم
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده بهداشت / گروه ارگونومی
تحصیلات دکترای تخصصی / فیزیولوژی ورزش
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Epidemiology and Health (2020)
2
neurological sciences (2020)
3
Brain, Behavior, and Immunity (2020)
4
Metabolism (2020)
5
bmc chemistry (2020)
6
Clinical Interventions in Aging (2020)
7
BMC Public Health (2019)
8
International Journal of Injury Control and Safety Promotion (2019)
9
International Quarterly of Community Health Education (2020)
10
The Annals of Clinical & Analytical Medicine (2020)
11
BMC Public Health (2019)
12
Colloids and Surfaces B: Biointerfaces (2019)
13 Journal of Research in Health Sciences (2019)
14
color research and aplication (2019)
15
Journal of Research in Health Sciences (2018)
16
Health Scope (2018)
17
Nutrition and Health (2018)
18
Journal of Research in Health Sciences (2019)
19
JPO Journal of Prosthetics & Orthotics (2019)
20 مجله ارگونومی (1396)
21 مجله ارگونومی (1397)
22 مجله ارگونومی (1397)
23
Sri lanka journal of child health (2018)
24 مجله علمی پژوهان (1397)
25
Health Scope (2018)
26
Material Cycles and Waste Management (2015)
27 دو ماهنامه سلامت کار ایران (1396)
28 فیزیولوژی ورزش (1394)
29 فصلنامه سلامت کار ایران (1396)
30
Nutrition and Health (2018)
31 iranian chemical communications (2018)
32
JOURNAL OF SUBSTANCE USE (2018)
33
Journal of Research in Health Sciences (2018)
34 فصلنامه کومش (1397)
35 مجله ارگونومی (1395)
36 مجله ارگونومی (1395)
37
Journal of Research in Health Sciences (2016)
38
Iranian Journal of Public Health (2016)
39
Iranian Journal of Public Health (2016)
40
global journal of health science (2016)
41
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (2016)
42 مجله مهندسی بهداشت حرفه ای (1394)
43
PHYSICAL TREAtMENTS (2015)
44 آموزش و سلامت جامعه (1394)
45
journal of research in health Sciences (2015)
46
Materials Science and Engineering C (2015)
47 مجله ارگونومی (1394)
48
Materials Science and Engineering C (2015)
49 فصلنامه بهداشت و ایمنی کار (1394)
50 مجله ارگونومی (1394)
51 مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا (1394)
52
Applied Ergonomics (2015)
53
Journal of Water Supply: Research and Technology (2015)
54 مجله ارگونومی (1393)
55
Iranian Journal of Diabetes and Obesity (2014)
56 فصلنامه انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران (1393)
57
journal of basic research in medical sciences (2014)
58 فصلنامه انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران (1393)
59
journal of research in health Sciences (2014)
60
Health (2014)
61 مجله ارگونومی (1393)
62 فصلنامه انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران (1392)
63 فصلنامه انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران (1392)
64 فصلنامه علمی تخصصی طب کار (1392)
65 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام (1392)
66
International Journal of Sport Studies (2013)
67 پژوهش های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی (1392)
68 فصلنامه تاریخ پزشکی (1391)
69 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام (1391)
70 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام (1391)
71 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام (1391)
72 پژوهش در پزشکی (مجله پزشکی دانشکده پزشکی) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی (1391)
73 پژوهش در پزشکی (مجله پزشکی دانشکده پزشکی) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی (1391)
74
European Journal of Experimental Biology, (2013)
75 فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام (1392)
76 مجله دانشکده پزشکی اصفهان (1390)
77 مجله دانشکده پزشکی اصفهان (1391)