رشید حیدری مقدم

صفحه نخست /رشید حیدری مقدم
نام و نام خانوادگی رشید حیدری مقدم
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده بهداشت / گروه ارگونومی
تحصیلات دکترای تخصصی / فیزیولوژی ورزش
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنواننقشوضعیت طرح
1 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته
2 مشاور علمي خاتمه يافته
3 مجري اصلي خاتمه يافته
4 مشاور علمي خاتمه يافته
5 مجري خاتمه يافته
6 همكار خاتمه يافته
7 مجري اصلي خاتمه يافته
8 همكار خاتمه يافته
9 مشاور علمي خاتمه يافته
10 مجري اصلي خاتمه يافته
11 مجري اصلي خاتمه يافته
12 مشاور علمي خاتمه يافته
13 مجري اصلي خاتمه يافته
14 مشاور علمي خاتمه يافته
15 مجري اصلي خاتمه يافته
16 مشاور علمي خاتمه يافته
17 همكار خاتمه يافته
18 مجري خاتمه يافته
19 همكار خاتمه يافته
20 مجري اصلي خاتمه يافته
21 مشاور علمي خاتمه يافته
22 مشاور علمي خاتمه يافته
23 مجري اصلي خاتمه يافته
24 مجري خاتمه يافته
25 مشاور علمي خاتمه يافته
26 همكار خاتمه يافته
27 مجري اصلي خاتمه يافته
28 مجري اصلي خاتمه يافته
29 مجري اصلي خاتمه يافته
30 مجري اصلي خاتمه يافته
31 مجري اصلي خاتمه يافته
32 همكار خاتمه يافته
33 مجري اصلي خاتمه يافته
34 مجري اصلي خاتمه يافته
35 مجري اصلي خاتمه يافته
36 مجري اصلي خاتمه يافته
37 مشاور علمي خاتمه يافته
38 مجري اصلي خاتمه يافته
39 مشاور علمي خاتمه يافته
40 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته
41 مشاور علمي خاتمه يافته
42 مشاور علمي خاتمه يافته
43 مجري اصلي خاتمه يافته
44 همكار خاتمه يافته
45 مشاور علمي خاتمه يافته
46 مجري اصلي خاتمه يافته
47 مجري اصلي خاتمه يافته
48 مجري اصلي خاتمه يافته
49 مشاور علمي خاتمه يافته
50 نفر اول خاتمه یافته
51 نفر اول خاتمه یافته