رشید حیدری مقدم

صفحه نخست /رشید حیدری مقدم
نام و نام خانوادگی رشید حیدری مقدم
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده بهداشت / گروه ارگونومی
تحصیلات دکترای تخصصی / فیزیولوژی ورزش
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 اولین کنگره ملی ستون فقرات و ورزش، تهران، 1396
2 اولین کنگره ملی ستون فقرات و ورزش، تهران، 1396
3 اولین کنگره ملی ستون فقرات و ورزش، تهران، 1396
4 اولین کنگره ملی نانو فناوری در علوم سلامت، همدان، 1397
5 اولین کنگره ملی نانو فناوری در علوم سلامت، همدان، 1397
6
The 3rd International & 8th National Congress on Health Education & Promotion, Isfehan, 2017
7
The 3rd International & 8th National Congress on Health Education & Promotion, Isfehan, 2017
8 دومین همایش بین المللی ارگونومی ایران و دومین همایش دوسالانه ارگونومی ایران، شیراز، 1395
9 دومین همایش بین المللی ارگونومی ایران و دومین همایش دوسالانه ارگونومی ایران، شیراز، 1395
10 دومین همایش بین المللی ارگونومی ایران و دومین همایش دوسالانه ارگونومی ایران، شیراز، 1395
11 دومین همایش بین المللی ارگونومی ایران و دومین همایش دوسالانه ارگونومی ایران، شیراز، 1395
12 نهمین همایش سراسری پزشکی ورزشی، تهران، 1392
13 نهمین همایش سراسری پزشکی ورزشی، تهران، 1392
14 کنگره ملی زایمان ایمن، همدان، 1391
15 سومین کنگره دو سالانه ملی روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران، اهواز، 1391
16 همایش ملی اختلالات عصبی ، عضلانی و اسکلتی، بابل، 1391
17 درهشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران، اصفهان، 1391
18 کنگره ملی زایمان ایمن، همدان، 1391