رضوان رفعت جو

صفحه نخست /رضوان رفعت جو
رضوان رفعت جو
نام و نام خانوادگی رضوان رفعت جو
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده دندانپزشکی / گروه دندانپزشکی اطفال
تحصیلات دکترای تخصصی / دندانپزشکی اطفال
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences (2016)
2
JOURNAL OF DENTISTRY SHIRAZ UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES) (2016)
3
Journal of Research in Health Sciences (2016)
4
Avicenna Journal of Dental Research (2017)
5
JOURNAL OF DENTISTRY SHIRAZ UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES) (2017)
6
Journal of Dental Shiraz University of Medical Sciences (2017)
7
Avicenna Journal of Dental Research (2013)
8
american journal of clinical and experimental medicine (2014)
9
Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences (2010)
10 مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران (1392)