بنفشه پورمرادی

صفحه نخست /بنفشه پورمرادی
بنفشه پورمرادي
نام و نام خانوادگی بنفشه پورمرادی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده دندانپزشکی / گروه پریودانتیکس
تحصیلات دکترای تخصصی / پریودنتیکس
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Dental and Medical Problems (2019)
2
Journal of Islamic Dental Association of IRAN (2019)
3
Journal of Periodontology and Implant Dentistry (2012)
4 مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان (1391)
5 مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان (1389)
6 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان (1390)
7 Journal of Lasers in Medical Sciences (2012)
8 مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان (1390)