حسین صارمی

صفحه نخست /حسین صارمی
حسين صارمي
نام و نام خانوادگی حسین صارمی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه ارتوپدی
تحصیلات دکترای تخصصی / ارتوپدی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Archives of bone and joint surgery (2017)
2
Iranian Red Crescent Medical Journal (2016)
3
Iranian Red Crescent Medical Journal (2016)
4
Iranian Red Crescent Medical Journal (2016)
5
trauma monthly (2016)
6
Archives of bone and joint surgery (2016)
7
Archives of bone and joint surgery (2016)
8
Annals of military and Health sciences research (2015)
9
Annals of military and Health sciences research (2014)
10
Archives of bone and joint surgery (2014)
11 مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران انجمن جراحان ارتوپدی ایران (1384)
12
tendon mounthly (2013)
13
journal of neurological surgery-partA (2013)