حسین صارمی

صفحه نخست /حسین صارمی
حسين صارمي
نام و نام خانوادگی حسین صارمی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه ارتوپدی
تحصیلات دکترای تخصصی / ارتوپدی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 اولین سمینار سراسری ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، 1395
2
4th Biannual international congress of iranian society of knee surgery, Arthroscopy and sport traumatology, تهران, 2016
3
the 13th international congress of shoulder and elbow surgery, jeju, 2016
4
the 13th international congress of shoulder and elbow surgery, jeju, 2016
5 هشتمین سمینار ارتوپدی شانه، اهواز، 1394
6
گنگره سالیانه انجمن جراحی دست اروپا2014، پاریس، 1393
7
گنگره سالیانه انجمن جراحی دست اروپا2014، پاریس، 1393
8
3rd biennial intrnational congress of iranian society of kneesurgery,Arthroscopy &sport traumatologyhroscopy&spo, کیش, 2014
9 ششمین کنگره ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی اهواز و انجمن ارتوپدی شاخه خوزستان، اهواز، 1392
10 ششمین کنگره ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی اهواز و انجمن ارتوپدی شاخه خوزستان، اهواز، 1392
11 پنجمین کنگره سالیانه انجمن ارتوپدی ایران شاخه خوزستان، اهواز، 1391
12 بیستو یکمین همایش ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی تهران و هشتمین کنگره سالیانه انجمن POTA، تهران، 1391
13 سی و پنجمین کنگره انجمن جراحان ایران، تهران، 1390
14
FESSH 2008, lausanne, 2008
15
FESSH 2008, lausanne, 2008