حسین صارمی

صفحه نخست /حسین صارمی
حسين صارمي
نام و نام خانوادگی حسین صارمی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه ارتوپدی
تحصیلات دکترای تخصصی / ارتوپدی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 چهارمین همایش توانبخشی عصبی ابن سینا، همدان، 1398
2
27th annual congress of IOA, Tehran, 2019
3
کنگره مشترک ارتوپدی دانشگاههای علوم پزشکی تهرانو شهید بهشتی و ایران، تهران، 1397
4
5th ISKAST congress, KISH island, 2018
5
5th ISKAST congress, KISH island, 2018
6
63th annual congress of korean orthopaedic association, seoul, 2019
7
61th korean orthopaedic association annual congress, seoul, 2017
8
61th korean orthopaedic association annual congress, seoul, 2017
9
20th Asian pacific orthopaedic congress, Antalya, 2018
10
20th Asian pacific orthopaedic congress, Antalya, 2018
11
20th Asian pacific orthopaedic congress, Antalya, 2018
12 اولین سمینار سراسری ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، 1395
13
4th Biannual international congress of iranian society of knee surgery, Arthroscopy and sport traumatology, تهران, 2016
14
the 13th international congress of shoulder and elbow surgery, jeju, 2016
15
the 13th international congress of shoulder and elbow surgery, jeju, 2016
16 هشتمین سمینار ارتوپدی شانه، اهواز، 1394
17
گنگره سالیانه انجمن جراحی دست اروپا2014، پاریس، 1393
18
گنگره سالیانه انجمن جراحی دست اروپا2014، پاریس، 1393
19
3rd biennial intrnational congress of iranian society of kneesurgery,Arthroscopy &sport traumatologyhroscopy&spo, کیش, 2014
20 ششمین کنگره ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی اهواز و انجمن ارتوپدی شاخه خوزستان، اهواز، 1392
21 ششمین کنگره ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی اهواز و انجمن ارتوپدی شاخه خوزستان، اهواز، 1392
22 پنجمین کنگره سالیانه انجمن ارتوپدی ایران شاخه خوزستان، اهواز، 1391
23 بیستو یکمین همایش ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی تهران و هشتمین کنگره سالیانه انجمن POTA، تهران، 1391
24 سی و پنجمین کنگره انجمن جراحان ایران، تهران، 1390
25
FESSH 2008, lausanne, 2008
26
FESSH 2008, lausanne, 2008