حمیدرضا قاسمی بصیر

صفحه نخست /حمیدرضا قاسمی بصیر
نام و نام خانوادگی حمیدرضا قاسمی بصیر
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه پاتولوژی
تحصیلات دکترای تخصصی / پاتولوژی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواننقشوضعیت طرح
1 مجري اصلي خاتمه يافته
2 مجري اصلي خاتمه يافته
3 مجري اصلي خاتمه يافته
4 مجري اصلي خاتمه يافته
5 مجري اصلي خاتمه يافته
6 مجري اصلي خاتمه يافته
7 مجري اصلي خاتمه يافته
8 مجري اصلي خاتمه يافته
9 مشاور علمي خاتمه يافته
10 مشاور علمي خاتمه يافته
11 مشاور علمي خاتمه يافته
12 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته
13 مشاور علمي خاتمه يافته
14 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته
15 مشاور علمي خاتمه يافته
16 همكار خاتمه يافته
17 همكار خاتمه يافته
18 مشاور علمي خاتمه يافته
19 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته
20 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته
21 مجري اصلي خاتمه يافته
22 مشاور علمي خاتمه يافته
23 همكار خاتمه يافته
24 استاد راهنماي دوم خاتمه يافته
25 مجري اصلي خاتمه يافته
26 مشاور علمي خاتمه يافته
27 مشاور علمي خاتمه يافته
28 مشاور علمي خاتمه يافته
29 مشاور علمي خاتمه يافته
30 مشاور علمي خاتمه يافته
31 همكار خاتمه يافته
32 مشاور علمي خاتمه يافته
33 همكار خاتمه يافته