حمیدرضا قاسمی بصیر

صفحه نخست /حمیدرضا قاسمی بصیر
نام و نام خانوادگی حمیدرضا قاسمی بصیر
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه پاتولوژی
تحصیلات دکترای تخصصی / پاتولوژی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1
کنگره تازه های غدد و متابولیسم کودکان و بزرگسالان، تهران، 1392