اکرم رنجبر

صفحه نخست /اکرم رنجبر
نام و نام خانوادگی اکرم رنجبر
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده داروسازی / گروه فارماکولوژی و سم شناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / داروشناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Research in Molecular Medicine (2020)
2
precis nanomedicin (2019)
3
metabolic brain disease (2020)
4
Life Sciences (2020)
5
Journal of Biochemical and Molecular Toxicology (2019)
6
Toxin Reviews (2019)
7
Avicenna Journal of Medical Biochemistry (2019)
8
Nanomedicine (2019)
9
Pesticide Biochemistry and Physiology (2019)
10
Molecular Biology Reports (2019)
11
Iranian Journal of Kidney Diseases (2018)
12
Acoustics Australia (2018)
13
Iranian Journal of Kidney Diseases (2018)
14
Interventional Medicine & Applied Science (2018)
15
Journal of Molecular Neuroscience (2018)
16
Nanomedicine Journal (2018)
17 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل (1397)
18
Research in pharmaceutical sciences (2018)
19
Avicenna Journal of Medical Biochemistry (2017)
20
International Journal of Reproductive BioMedicine (2018)
21
Indian Journal of Clinical Biochemistry (2018)
22
International Journal of Womans Health and Reproduction Science (2018)
23
International Journal of Basic science in Medicine (2017)
24
IRANIAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS (2018)
25
Avicenna Journal of Medical Biochemistry (2017)
26
Iranian Journal of Pharmaceutical Research (IJPR) (2017)
27
Journal of Post Graduate Medical Institue (2017)
28
Journal of Post Graduate Medical Institue (2017)
29
Drug Research (2015)
30
Pharmacologia (2016)
31
Journal of Reproductive Immunology (2016)
32
Journal of herbmed pharmacology (2016)
33
Journal of herbmed pharmacology (2016)
34
Journal of applied pharmaceutical science (2016)
35
Journal of herbmed pharmacology (2015)
36
Journal of Renal Injury Prevention (2016)
37 مجله طب کار یزد (1395)
38
Biotechnology Health Science (2016)
39
Avicenna journal of Clinical Microbiology and Infection (2016)
40
Asian Pacific Journal of Reproduction (2016)
41
Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products (2016)
42
Journal Of HerbalMed Pharmacology (2015)
43
International journal of pharm research and health sciences (2015)
44
Biological froum (2015)
45 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل (1394)
46
Zahedan Journal of Research in Medical Sciences (2015)
47
Iranian j of kidney disease (2015)
48
Journal Of HerbalMed Pharmacology (2015)
49
Research in Molecular Medicine (2015)
50 Pharmacologia (2015)
51 مجله علمی- پژوهشی طب مکمل (1394)
52
JOURNAL OF TOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCES (2015)
53 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان (1393)
54
Anesthesiology pain medicine (2014)
55 مجله علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام (1393)
56
Research in developmental disabilities (2014)
57 فصلنامه گیاهان دارویی (1393)
58
Avicenna Journal of Medical Biochemistry (2014)
59
Health (2014)
60
Issue in biological research and pharmaceutical (2014)
61
Archives of Iranian Medicine (2014)
62
biomedical journal (2014)
63
pharmacogenosy research (2014)
64
Quran and Medicine (2013)
65
Galen Medical Journal (2014)
66
Drug Research (2014)
67
Zahedan Journal of Research in Medical Sciences (2014)
68 مجله علمی پژوهشی پژوهان (1392)
69
Nanomedicine Journal (2014)
70
‎ Journal of Reports in Pharmaceutical Sciences (2014)
71
Iranian Journal of Pharmaceutical Research (2014)
72 مجله علوم پزشکی شهرکرد (1392)
73
Toxicology and Industrial Health (2013)
74 طب کار یزد (1391)
75 مجله علمی پژوهشی پژوهان (1391)