اکرم رنجبر

صفحه نخست /اکرم رنجبر
نام و نام خانوادگی اکرم رنجبر
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده داروسازی / گروه فارماکولوژی و سم شناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / داروشناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1
نوزدهمین کنگره دانشجویان علوم پزشکی کل کشور، همدان، 1397
2
نوزدهمین کنگره دانشجویان علوم پزشکی کل کشور، همدان، 1397
3 نوزدهمین کنگره دانشجویان علوم پزشکی کل کشور، همدان، 1397
4 نوزدهمین کنگره دانشجویان علوم پزشکی کل کشور، همدان، 1397
5 نوزدهمین کنگره دانشجویان علوم پزشکی کل کشور، همدان، 1397
6 نوزدهمین کنگره دانشجویان علوم پزشکی کل کشور، همدان، 1397
7 نوزدهمین کنگره دانشجویان علوم پزشکی کل کشور، همدان، 1397
8
15th International Congress of Iranian Society of Otolaryngology, tehran, 2016
9
ششمین کنگره ملی گیاهان دارویی، تهران، 1396
10 هفدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی، کاشان، 1395
11 هفدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی، کاشان، 1395
12 هفدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی، کاشان، 1395
13 هفدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی، کاشان، 1395
14 هفدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی، کاشان، 1395
15 هفدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی، کاشان، 1395
16 هفدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی، کاشان، 1395
17 هفدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی، کاشان، 1395
18 دومین کنگره نانوپزشکی ایران، زنجان، 1395
19
پنجمین کنگره ملی گیاها دارویی، اصفهان، 1395
20
پنجمین کنگره ملی گیاها دارویی، اصفهان، 1395
21
پنجمین کنگره ملی گیاها دارویی، اصفهان، 1395
22 نوزدهمین سمینار علوم دارویی شیراز، شیراز، 1394
23 نوزدهمین سمینار علوم دارویی شیراز، شیراز، 1394
24
نوزدهمین سمینار علوم دارویی شیراز، شیراز، 1394
25 نوزدهمین سمینار علوم دارویی شیراز، شیراز، 1394
26
نوزدهمین سمینار علوم دارویی شیراز، شیراز، 1394
27 چهارمین کنگره عناصر کمیاب ایران، همدان، 1394
28
ششمین کنگره بین اللمللی دانشجویان علوم پزشکی کل کشور، زنجان، 1394
29
بیست ودومین کنگره فیزیولوژی وفارماکولوژی ایران، کاشان، 1394
30 چهارمین کنگره عناصر کمیاب ایران، همدان، 1394
31 چهارمین کنگره عناصر کمیاب ایران، همدان، 1394
32 سومین همایش نانودر کشاورزی، اراک، 1394
33
سیزدهمین کنگره سم شناسی و مسمومیتهای ایرن، ارومیه، 1394
34
چهارمین کنگره گیاهان دارویی، تهران، 1394
35 همایش ملی دانشجویی گیاهان دارویی و طب سنتی، شهر کرد، 1393
36 همایش ملی دانشجویی گیاهان دارویی و طب سنتی، شهر کرد، 1393
37 پانزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور، شاهرود، 1393
38 پانزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور، شاهرود، 1393
39 پانزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور، شاهرود، 1393
40
سومین کنگره ملی گیاهان دارویی، مشهد، 1393
41 اولین همایش علمی قران پژوهی و طب، ایلام، 1392
42 دومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد، اصفهان، 1392
43 دوازدهمین همایش گفتار درمانی ایران، تهران، 1392
44
ششمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین، تهران، 1392
45 سومین همایش کشوری سموم، تهران، 1392
46 سومین همایش کشوری سموم، تهران، 1392
47 چهاردهمین کنگره دانشجویان علوم پزشکی، ساری، 1392
48 چهاردهمین کنگره دانشجویان علوم پزشکی، ساری، 1392
49 چهاردهمین کنگره دانشجویان علوم پزشکی، ساری، 1392
50
چهاردهمین کنگره دانشجویان علوم پزشکی، ساری، 1392
51
چهاردهمین کنگره دانشجویان علوم پزشکی، ساری، 1392
52
بیست و یکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، تبریز، 1392
53
دوازدهمین کنگره سم شناسی ایران، ساری، 1392
54
دومین کنگره ملی گیاهان دارویی، تهران، 1392
55 کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی نوین زیستی، ملایر، 1391
56
دوازدهمین کنگره سم شناسی ایران، ساری، 1392
57 اولین همایش سالیانه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، 1391
58 اولین همایش سالیانه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، 1391
59 اولین همایش سالیانه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، 1391
60 تازه های پژوهش در سلامت، اراک، 1391
61
13th ICB 5thICBMB, یزد, 2013
62
دوازدهمین کنگره سم شناسی ایران، ساری، 1392